Tips for writing a cover letter for university admission

Këshilla për shkrimin e një leter motivuese për pranim në universitet

Students are often requested to write a cover letter for application for a university course or program. Here are some key tips for writing a motivation letter.

Get to know yourself

The first important step is to sit down and focus on understanding why you are interested in this particular university or program. Write down at least five specific things that make you stand out from the crowd. You will then use those things in your letter to prove to the program panel that you are a good candidate.

Research the topic

Start with some research on the university, program, or course that you are applying to. Go as deep as you can. Find out details such as the mission, vision and motto of the school or even the learning outcomes of the program. These then expand as you begin to design your cover letter. The more specific and detailed you are in your letter the better. Also, research and look at examples of cover letters you can find online.

Develop the first draft

This is an important part of the process of writing your paper. In normal cases, it usually takes about 3-4 drafts to finalize a cover letter. In each draft write the main ideas and work in sort of sections. This helps the flow of your letter. For a cover letter the paragraphs should flow.

Check whether you have addressed the key questions

Who are you and what are you applying for? How did you find out about the program? Why do you want to study at school / course? What makes you the best candidate to be admitted? In summary, what qualifications, life experiences, work experiences and personal qualities have prepared you for university / program / course?

Finalize the letter

Make sure your letter is one page long, in the right font, and that you have checked for spelling and grammar. We also advise you to give it to some people to read and give you comments. It really helps.

Një letër motivimi është mundësia e juaj për të paraqitur veten si një kandidat i motivuar dhe shumë i gatshëm për të fituar hyrjen në një universitet / program / kurs. Bëjeni letrën tuaj një përshkrim personal  të vetes për të treguar se kush jeni dhe pse doni të pranoheni.

***

Examples of cover letters

Në Kastori kemi një numër Shembuj të letrave motivuese të shkëlqyeshme për profesione të ndryshme që ju mund t’i shkarkoni.

Visit the site Cover Letters Examples for more details.

IT Project Manager

Cover Letter for IT Project Manager - Example

Dear Madam/Sir,

As an innovative and results-driven IT project manager, my 16 years of experience would be an asset to your company both in solving current challenges and in leading to achieving higher results for success and profitability.

My experience in project management focuses on technology management, cyber technology, cloud security, and big data. My CV lists not only the training and qualifications but my proven success in team-building and project management from conception to completion.

Throughout my career, I have consistently anticipated potential challenges and issues to actively prepare and resolve them.

Please find attached a copy of my CV. I will be available and would greatly appreciate the opportunity to meet with you to further discuss the job description.

You can contact me by phone xxx or by e-mail at xxx

Thanking you in advance for your attention to this letter, please accept aa my most sincere greetings.

Sincerely,
[Your name and surname]

Read: How to write a cover letter?

© Resources Page and the documents on this site are the copyright of the Kastori Portal. Jobseekers or human resource services can download and use these examples for their personal use. You are welcome to create a direct link to this page or any other page on https://kastori.net. However, these templates and examples should not be distributed or made available on other websites without our prior permission.

For any questions regarding the use of these resources, please contact the Kastori Portal.

Pedagog i Shkollës

Letër Motivimi për Pedagog i Shkollës – Shembull

Kosovo Solutions
Mother Teresa square
10000, Pristina
Republic of Kosovo

01 March 2019, Prishtina

Cover Letter

Dear Madam/Sir,

Quhem [Albana Krasniqi] dhe kam mbaruar studimet universitare në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Kam përfunduar gjithashtu studimet post-diplomike me titullin Master i Pedagogjisë për Shkollat Profesionale.

Në faqen e internetit të Portalit Kastori lexova njoftimin për vendin e lirë të punës si pedagoge e shkollës dhe dëshiroj të aplikoj me bindjen që i plotësoj shumë mirë kërkesat e kësaj pozite.

Duke qenë se dhe më përpara unë kam punuar në shkollë, kam fituar njohuritë e nevojshme dhe sfidat që lidhen me punën e këtij mjedisi. Gjatë studimeve universitare, kam punuar gjithashtu si trajnuese. Përveç kësaj, kam përmirësuar aftësitë e mia në menaxhimin e kohës dhe komunikimit duke mbajtur një rol aktiv në disa organizata për kujdesin ndaj të rinjve dhe në aktivitetet e kohës së lirë kam mundur gjithashtu të përfshihem aktivisht në një sërë kursesh dhe projektesh studimi.

Unë komunikoj rrjedhshëm si në anglisht ashtu dhe në gjermanisht. Gjithashtu, unë punoj shumë mirë në kompjuter, duke hartuar dokumente profesionale dhe me cilësi të lartë.

Ju lutem gjeni bashkëngjitur kopjen e CV-së time. Unë do të jem e disponushme dhe do ta greatly appreciate the opportunity to meet with you to further discuss the job description.

You can contact me by phone xxx or by e-mail at xxx

Thanking you in advance for your attention to this letter, please accept aa my most sincere greetings.

Sincerely,
[Your name and surname]

Read: How to write a cover letter?

© Resources Page and the documents on this site are the copyright of the Kastori Portal. Jobseekers or human resource services can download and use these examples for their personal use. You are welcome to create a direct link to this page or any other page on https://kastori.net. However, these templates and examples should not be distributed or made available on other websites without our prior permission.

For any questions regarding the use of these resources, please contact the Kastori Portal.

Menaxher i Programit

Letër Motivimi për Menaxher i Programit – Shembull

Kosovo Solutions
Mother Teresa square
10000, Pristina
Republic of Kosovo

01 janar 2021, Prishtinë

Cover Letter

Dear Madam/Sir,

Duke iu referuar vendit të lirë të punës të shpallur në Portalin Kastori, përmes kësaj letre shpreh interesin të aplikoj në pozitën e Menaxherit të Programit në kompaninë Kosovo Solutions. Unë jam një profesionist i arsimuar në Menaxhim Biznesi dhe me një përvojë të gjerë të udhëheqjes së programeve në fusha të ndryshme.

Gjatë funksionit tim të mëparshme si Menaxher i Programit në XXX, unë kam qenë përgjegjës për monitorimin e projekteve, hartimin e planeve të punës, dhe përcaktimin e objektivave të projektit. Unë gjithashtu kam kordinuar Menaxherët e Projekteve përderisa kam zhvilluar afatet kohore dhe planet e kërkuara buxhetore. Unë kam njohuri të thella të metodave të menaxhimit të projektit dhe kam shkathtësi të mira të punës me Microsoft Office dhe në softuerin për menaxhimin e projekteve.

Unë jam i diplomuar në programin e Menaxhimit të Biznesit në Universitetin e Prishtinës. Gjatë kësaj kohe, unë kam studiuar për financa, logjistikë, menaxhimin e burimeve njerëzore, marketing, kontabiliteti dhe kontrollin e cilësisë. Unë besoj se edukimi im më jep një bazë solide në karrierën time si Menaxher i Programit

Ju lutem gjeni të bashkëngjitur kopjen e CV-së time. Unë do të jem e disponushme dhe do ta vlerësoja shumë mundësinë për t’u takuar me ju për të diskutuar më tej përshkrimin e detyrave të punës.

You can contact me by phone xxx or by e-mail at xxx

Thanking you in advance for your attention to this letter, please accept aa my most sincere greetings.

Sincerely,
[Your name and surname]

© Resources Page and the documents on this site are the copyright of the Kastori Portal. Jobseekers or human resources can download and use these examples for their own personal use. You are welcome to create a direct link to this page, or any other page on https://kastori.net. However, these templates and examples should not be distributed or made available on other websites without our prior permission.

For any questions regarding the use of these resources, please contact the Kastori Portal.

Menaxher i Mediave Sociale

Letër Motivimi për Menaxher i Mediave Socile – Shembull

Preduzeće XXX
Mother Teresa square
10000, Pristina
Republic of Kosovo

15 janar 2021, Prishtinë

Cover Letter

Dear Madam/Sir,

Përmes kësaj letre shpreh interesin tim për të aplikuar për pozitën e [Menaxherit të Mediave Sociale] në kompaninë [XXX], sipas konkursit të shpallur në Portalin Kastori, më 15 dhjetor 2020.

Jam i bindur se suksesi im në pozitat e mëparshme si menaxher i mediave sociale, si dhe aftësitë e mia të komunikimit dhe të bashkëpunimit, më bëjnë një kandidat ideal për këtë pozitë.

Kam më se dhjetë vite përvojë pune profesionale në marketing dhe marrëdhënie me publikun, dhe në pesë vitet e fundit kam punuar si menaxher i mediave sociale. Fushata ime më e fundit për [Kosovo Consulting] mundësoi një rritje prej mbi 35% në trafikun përbrenda faqes së internetit. Përmes një kombinimi të strategjive të marketingut kreativ të mediave sociale dhe monitorimit të suksesshëm të progresit përmes analizave të ‘insights’ dhe paneleve të kontrollit, unë mund t’i siguroj kompanisë tuaj një shkallë të ngjashme suksesi.

Në punët e mia të mëparshme, si Koordinator i Marketingut për kompaninë [YYY], kam udhëhequr fushata marketing, kam mbajtur takime të rregullta në të cilat kam paraqitur raporte të marketingut, analiza, dhe plane komunikimi.

Unë jam i bindur se përvoja ime, veçanërisht në fushën e marketingut, si dhe aftësia ime për të bashkëpunuar dhe për të komunikuar, më bëjnë një kandidat të fortë për Menaxherin e mediave sociale në Kompaninë XXX.

Ju lutem gjeni të bashkëngjitur CV-në time dhe shpresoj që të kemi mundësinë të gjejmë një kohë të përshtathme për të biseduar së bashku.

Faleminderit shumë për kohën dhe konsideratën tuaj.

Sincerely,
[Your name and surname]

Read: How to write a cover letter?

© Resources Page and the documents on this site are the copyright of the Kastori Portal. Jobseekers or human resource services can download and use these examples for their personal use. You are welcome to create a direct link to this page or any other page on https://kastori.net. However, these templates and examples should not be distributed or made available on other websites without our prior permission.

For any questions regarding the use of these resources, please contact the Kastori Portal.

Director of Communication

Cover Letter to the Director of Communication [Example]

Preduzeće XXX
Rr. Pavarësia, Nr. 22
10000, Pristina
Republic of Kosovo

01 February 2021, Prishtina

Cover Letter

Dear Madam/Sir,

As a creative and successful professional, with over 14 years of experience in leading communication and marketing campaigns, I am convinced I am an ideal candidate to make a substantial impact as the next Communications Director at Company XXX. Achieving success in the world of communication requires the ability to conceive innovative public relations strategies as well as leadership team during campaign execution and program launch.

By developing communication strategies, launching targeted campaigns, and using social media to maximize brand exposure, my expertise can be used to prepare successful marketing and communication plans, and help your company achieve business growth objectives.

Highlights of my qualifications and achievements include:

 • Managing all communications, marketing, social media, advertising, branding, and online content creation, leading up to 21 team personnel and serving as the company's key spokesperson;
 • Writing and editing press releases, annual reports, web content through traditional and digital channels to promote brand recognition and improvement;
 • Oversight of the web expansion project, including redesign and expansion, a 34% increase in the first year alone after the site launched;
 • Creating brand identities through innovative communication strategies and dynamic plan designed to incorporate organizational values and talents;

I hope we will have the opportunity to discuss the job description and my qualifications in more detail.

Thank you for your consideration.

Sincerely,
[Your name and surname]

Read: Guide for Writing a Cover Letter (2021)

© Resources Page and the documents on this site are the copyright of the Kastori Portal. Jobseekers or human resources can download and use these examples for their own personal use. You are welcome to create a direct link to this page, or any other page on https://kastori.net. However, these templates and examples should not be distributed or made available on other websites without our prior permission.

For any questions regarding the use of these resources, please contact the Kastori Portal.

Letër Motivimi për Përfaqësues të Shitjes

Example (Kastori.net Resources)
Letër Aplikimi për Përfaqësues të Shitjes

Kosovo Solutions
Mother Teresa square
10000, Pristina
Republic of Kosovo

Cover Letter

Dear Madam/Sir,

Në përgjigje të njoftimit për vendin e lirë të punës për pozitën Përfaqësues i Shitjes, kam kënaqësinë të paraqes CV-në time për shqyrtimin dhe konsideratën tuaj. Bazuar në përshkrimin e punës kam besim se do të isha një kandidat ideal për këtë funksion, pasiqë përvoja dhe shkathtësitë e mia përputhen saktësisht me kërkesat tuaja.

Unë jam profesionist i orientuar në shitje, me një ekspertizë të konsiderueshme në menaxhimin e marrëdhënieve me klientët dhe menaxhimin e stafit. Kam njohuri të konsiderueshme të biznesit dhe përvojë në planifikimin strategjik duke ofruar përmirësime në procese, produktivitet, dhe ulje të kostos.

Si përfaqësues i shitjeve për kompaninë XXX, aktualisht mbikëqyri një ekip të shitjes prej 4 anëtarëve, dhe arrij vazhdimisht objektivat e shitjes dhe analizimin e trendeve të ardhshme.

Në të gjitha pozitat e mëhershme që kam mbajtur, kam arritur të kultivoj marrëdhënie të mira me klientët dhe partnerët strategjikë. Gjatë punës si asistent i shitjeve me kompaninë XXX, unë i kam tejkaluar të gjitha objektivat e vendosura dhe u vlerësova nga stafi dhe menaxhmenti për gatishmërinë për të kryer një rol aktiv dhe praktik në çdo detyrë të lidhur me pozitën.

Shpresoj shumë që do të kem mundësinë të diskutoj më tej për aplikimin dhe përvojën time me juve. Faleminderit për kohën dhe vëmendjen tuaj.

Sincerely,
[Your name and surname]

Cover Letter for Junior Consultant

Cover Letter to Junior Consultant - Example

Kosovo Solutions
Mother Teresa square
10000, Pristina
Republic of Kosovo

Cover Letter

Dear Madam/Sir,

Referring to the announcement for open position, published on the Kastori Portal, through this letter I expresses interest to apply for the position of Junior Consultant in the company Kosovo Solutions.

Throughout my studies, I have gained work experience as a consultant in an internship program with Company X. During this time, I have managed to learn what the job and role of a consultant contains. I am a result-oriented person and have developed communication skills with clients. For example, one of my responsibilities was to keep clients constantly informed about the progress of a project.

Based on the job description, experience with non-governmental organizations is mandatory to be considered for this position. I have also done an internship with a non-profit organization, but also as a volunteer at the XYZ Institute, I have come to understand closely the nature of the work of non-governmental organizations.

Please find attached the copy of my CV. I am at your disposal and would greatly appreciate the opportunity to meet to further discuss the job description.

You can contact me by phone xxx or by e-mail at xxx.

Thanking you in advance for your attention to this letter, please accept aa my most sincere greetings.

Sincerely,
[Your name and surname]

*For more examples of cover letters visit Kastori Resources.

Remote work at the time of the pandemic

Remote work at the time of the pandemic

With the continuing spread of the COVID-19 virus, many companies and businesses have required employees to work from home or remotely. Seeing the effects of the pandemic, this situation is likely to continue throughout the year. While this may seem like a simple change, working remotely can be challenging, especially when it comes to productivity, communication, and motivation.

In this article, we will discuss best practices for working from home, and how to stay motivated, productive and healthy.

Be productive when working remotely

Working from home certainly has its benefits. However, everyday things, family, TV and social media can easily shift attention. Here are some tips to eliminate distractions and increase productivity while working from home:

Formal dress

It may seem tempting to wake up in the morning and immediately sit in your pajamas in front of the computer. But if you are dressed for sleep, it can be much harder to activate the brain in productivity mode. Try to maintain your regular morning routine to set boundaries between work and home living.

Instead of going to work in the morning, you can try an activity to increase productivity, such as walking or light exercise. Then, get dressed and get ready for your day or even prepare a healthy breakfast.

Dressing for work that awaits you will make you feel more motivated and this is also a useful practice in case of unexpected video meetings.

Set and follow a schedule

It is important to schedule work separately from home time. For transparency, tell your manager what time you have your work schedule from home and your calendar when available.

Here are some tips for managing your daily schedule to perfect your productivity:

 • Start each day by reviewing the tasks and commitment you need to make towards daily and weekly objectives
 • Prioritize tasks by understanding time investment, complexity, and impact
 • Take regular breaks to relax, get out, or relax your brain

Health and productivity suffer when we do not take regular breaks for our brain and body. The brain is like any other muscle - it needs to rest. These holidays can take any form including:

 • Meditation
 • Reading
 • Music
 • Walking

Create workspace

If you have the opportunity, it is good to create a separate space for work at home. This will help you to separate the activities of home and work and increase productivity when you are working in a certain space.

To improve online or video meetings, you need to:

 • Test your microphone, headset, and camera before important appointments to make sure they work
 • Be aware of the physical background behind you when you are online dating, change it to more professional space when needed
 • Use the camera when possible - keeping the camera on can improve understanding and communication

Pay attention to exhaustion

Mixing work space and private space at home can affect the lack of rest.

 • Shut down your computer at the end of the day;
 • Avoid opening email or online chat after turning it off
 • Identify any activities that start around the time you need to turn off, such as the usual family things or meeting a friend

Remote work and Communication

When working from home, personal communications are limited. This means that you can not rely on building relationships through direct conversations, body language and facial expressions.

Da biste održali zdravu komunikaciju sa kolegama dok radite na daljinu, morate imati na umu neke stvari:

Schedule daily or weekly meetings

For each team, a daily meeting involves staff and focuses on work progress that helps get things done. In the standard format of a meeting, each team member is prepared to answer these questions:

 • What did I do yesterday?
 • What am I doing today?
 • What issues are blocking me?

The daily discussion of individual successes and challenges and plans keeps everyone excited about the overall team contribution to the company.

Make appointments online

Many companies and teams use online chats to stay connected both personally and with work topics. You can use conversations and contacts regularly to communicate as often as possible about the main goals and progress towards them.

Fight bad communication

Remote communication can lead to miscommunication and misunderstanding because building direct communication (including body language and facial expressions) tends to be difficult in written format.

If you notice messages or any negative tones during the conversation, use it as your suggestion to use the video. If you feel offended or upset by someone's message, remember that we tend to perceive neutral text messages as negative. When in doubt, discuss. Ask questions to understand your colleague's intentions.

Keep the team spirit

When working from home, it is important to create spaces to interact with teammates beyond projects.

Working remotely can bring feelings of loneliness. Here are some ways to connect while working from home:

 • Use online chats as your most enjoyable moment
 • Set up optional video chat for lunch to discuss fun topics, such as a book to read or your favorite homework.

Building a virtual team can help replace valuable forms of communication within people who are absent from the office remotely.

Remote team management

Leadership from a distance can present its own challenges, especially if this is a new change for you or your team. However, even under these conditions, planning, communicating, and setting expectations can help maintain substance and productivity.

Here are some tips for managing the team remotely:

Communicate expectations

The most important thing is time to plan. What should you achieve, when, and what changes might you need to make to your initial quarterly plan and goals? Circulate the plan so you can start discussing it with your team. When you have a document that serves as a guide for everyone you will avoid misunderstandings. You can also share the document with the stakeholders and other teams you work with.

Schedule a meeting with the team to discuss if there are any new expectations and what has changed with distance work. Include in your agenda:

 • How often are reports expected and in what form (written, video chat, recording, meeting)
 • Communication norms (which technology will you use for each type of message, response time, etc.)

Maintain direct communication

Direct communication is the right time to make sure that each team member is working towards the same objectives and most importantly, check the well-being and commitment of the team.

Regular checks allow for immediate feedback and also promote open communication. Dedicating time with team members becomes even more critical and important when managing virtual team. Try sharing between 30 minutes to an hour with each of the live reports for each week.

Provide feedback as often as possible

If employees are accustomed to an office environment where they receive feedback every day, the remote position can cause uncertainty or confusion.

Regular feedback lets employees know where they stand and reduces the possibility of surprises and misunderstandings.

Exchange relevant information

Keep employees informed by exchanging information for all team members in a timely manner. Leadership is essential for sharing the relevant information you need to process your team. Take time to understand what is being discussed, why and what is required of your team.

Choose the right medium or a combination depending on the message and its implications. Some messages will require an email. When working remotely, especially in the beginning, more communication is better than less. Sometimes (and depending on your communication style) you can replace a long email with a video.

Resume and its structure

Resume and its structure

Often when you write a CV you will notice that it does not have a structure or is much longer than the document you originally decided to write. This is where the final formatting and embroidery of the resume comes into play.

Here are some tips to help you use the information you have in your resume in a real structure:

Use an example

An easy way to structure your resume into a real resume is to use a sample CV. Kastori has some examples for CV free for most jobseekers.

And if you are a student or recent graduate, you might consider using one model like this which puts education first.

Adjust your CV

Sometimes you find a sample you like, but some of the details are not exactly right for you. This does not mean that you can not delete an experience or remove or add points depending on what each previous job emphasizes. Or maybe the "Training" section would be better for you than a "Voluntary Experience" section. Either way, do not hesitate to adapt an existing model to suit your current needs.

Examine the ranking

While most people prefer to list their professional experience first, this is not always the best way to communicate that you are qualified for a job. Your resume is good for communicating quickly and clearly your qualifications for the specific role you are applying for. This means that you need to restructure the content of your CV so that the most important information is highlighted accordingly.

So if you are a recent graduate, your education may be ranked ahead of your work history. Or if you are looking for a position outside of the current field, you may first consider ranking your skills.

Adjust the content

First decide which information from your resume structure is most relevant to the job you are applying for. Always choose only those that are most relevant to the job you are applying for. For example, working as a shop assistant in high school does not need to be on your resume if you are applying for a project management position.

Highlights

If you look at different examples and models of resumes, you will see that under each experience there is often room for a few key points. Here you can talk about the tasks and achievements of the job, highlighting the past aspects that are most relevant to the job you are applying for.

Whenever possible you should have all four of these components in place for launch to maximize profits.

Avoid excessive styling

Many employers use application tracking systems - computer software that classifies resumes and identifies the most qualified applicants. This program can not read much detail - including text boxes and graphs - so a simple summary based on the use of italics, bold fonts, and underlining to emphasize text is the right way to go.

Write as short CV as possible

In many professions it is good practice to complete your resume in one or two pages. Not only do recruiters have more opportunities to read the entire resume, but it is also a good way to make sure you are posting only the most important information.