CV Praktikant

Curriculum Vitae

Emri: Alban Krasniqi

Informacioni i kontaktit:

 • Telefoni: 555-555-5555
 • Email: albankrasniqi@email.com
 • LinkedIn: linkedin.com/in/albankrasniqi

Arsimi:

 • Bachelor i Shkencave në Shkenca Kompjuterike, Universiteti XYZ, Data e pritshme e diplomimit: maj 2024
 • Kurset: Strukturat dhe Algoritmet e të Dhënave, Sistemet e Bazave të të Dhënave, Inxhinieria Softuerike, Inteligjenca Artificiale

Shkathtësitë:

 • Gjuhët e programimit: Python, Java, C++
 • Zhvillimi i uebit: HTML, CSS, JavaScript, ReactJS
 • Baza e të dhënave: MySQL, MongoDB
 • Mjetet: Git, JIRA, Agile

Përvoja e punës:

Praktikant IT, Kompania ABC, Qershor 2022 - Gusht 2022

 • Kam asistuar në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e faqes së internetit të kompanisë dhe aplikacioneve në internet
 • Kam zbatuar veçori të reja dhe përmirësime në ato ekzistuese
 • Bashkëpunimi me anëtarët e ekipit për të zbatuar zgjidhje softuerike

Asistent Kërkimor, Universiteti XYZ, Shtator 2021 - Aktualisht

 • Kam punuar në një projekt kërkimor në fushën e inteligjencës artificiale
 • Kam kryer rishikime të literaturës dhe analiza të të dhënave
 • Prezantimi i gjetjeve në mbledhjet e departamenteve

Projektet:

 • Personal Finance Tracker: Një aplikacion në internet që i ndihmon përdoruesit të menaxhojnë shpenzimet dhe të ardhurat e tyre
 • Teknologjitë e përdorura: Python, Flask, JavaScript, ReactJS, MySQL
 • Tregu në internet: Një platformë për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe shërbimeve
 • Teknologjitë e përdorura: Java, Spring Boot, ReactJS, MongoDB

Certifikatat:

 • Scrum Master i certifikuar (CSM)

 

--

 

© Faqja Blog dhe dokumentet në këtë faqe janë e drejtë autoriale e Portalit Kastori. Punëkërkuesit apo resurset humane mund t’i shkarkojnë dhe përdorin këto shembuj për përdorimin e tyre personal. Jeni të mirëseardhur të krijoni link direkt me këtë faqe, ose ndonjë faqe tjetër në https://kastori.net. Sidoqoftë, këto modele dhe shembuj nuk duhet të shpërndahen ose vihen në dispozicion në ueb faqet e tjera të internetit pa lejen tonë paraprake. Për çdo pyetje në lidhje me përdorimin e këtyre resurseve, ju lutemi kontaktoni me Portalin Kastori.