HandiKOS përfaqëson dhe përkrahë personat me aftësi të kufizuar përmes avokimit dhe lobimit. 

18/01/2023
Tendera
HANDIKOS Kosovë
HANDIKOS, Shoqata e Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve te Kosovës, është e interesuar për lidhjen e një kontrate kornizë 1 vjeçare për dizajn, realizim dhe printim. Dokumentet e kompletuara mund të dorëzohen përmes emailit  handikos@handi-kos.org ; ose në formë fizike në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nekibe Kelmendi, Veternik, Prishtinë, më së   largu deri më 30/01/2023, ora 09:00 . Termat e referencës; FTESË PËR OFERTË