Organizata për Hulumtime Juridike dhe Sociale është një organizatë jo-qeveritare e cila është themeluar në tetor të vitit 2010. Njihet me shkurtesën “OMNES”