Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës është institucion  publik, i pavarur në kryerjen e detyrave të veta të përcaktuara në këtë ligj, për të cilat i përgjigjet Kuvendit të Republikës së Kosovës.