Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA)

Auditori i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar në vend dhe Zyra Kombëtare e Auditimit është institucion i pavarur, i cili e ndihmon  Auditorin e Përgjithshëm në kryerjen e detyrave të tij/saj.