Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA)

Auditori i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar në vend dhe Zyra Kombëtare e Auditimit është institucion i pavarur, i cili e ndihmon  Auditorin e Përgjithshëm në kryerjen e detyrave të tij/saj.

28/09/2022
Punë
Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) Prishtinë
Në mbështetje të nenit 15.2 të Ligjit Nr. 05/L-055 për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën  Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës, si dhe nenit 5, 6 dhe 7 të Rregullores (ZKA)  03/2021 për Pranimin dhe Karrierën në Zyrën Kombëtare të Auditimit (shpallur në Gazetën  Zyrtare më 16.09.2021); lidhur me nenin 27.2 të Rregullores (ZKA) 02/2021 për Klasifikimin e  Vendeve të Punës; Planit Vjetor të Rekrutimit për vitin 2022 (i ndryshuar/plotësuar), si dhe  Vendimit të Auditores së Përgjithshme me Nr. 1832 të datës 26.09.2022 për plotësimin e vendit të  lirë të punës, Zyra Kombëtare e Auditimit shpall:  KONKURS për plotësimin e vendit të lirë të punës  Pozita: Auditor junior për...