Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK). Objektivi parësor i Bankës Qendrore është të nxisë dhe të mbajë një sistem financiar stabil, duke përfshirë një sistem të sigurt, të qëndrueshëm dhe efikas të pagesave.

26/09/2022
Punë
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë
SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS  Pozita: Mbikëqyrës i Lartë Bankar (1 pozitë) Departamenti/divizioni: Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare Niveli i gradës: 5 I raporton: Udhëheqësit të Divizionit të Mbikëqyrjes në Vend  Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive:  Kryen ekzaminimet në vend dhe shqyrton raportet e bankave; Udhëheqë ekipin e ekzaminerëve në ekzaminimet në vend në banka; Planifikon, koordinon dhe udhëheqë resurset dhe kohën e nevojshme për  ekzaminimet në vend në banka; Përcakton fushëveprimin e ekzaminimeve në vend dhe identifikon masat detyruese  pas ekzaminimit, ndaj bankave; Përpilon raportet e ekzaminimit dhe vlerëson përshtatshmërinë e draft raporteve të  përgatitura nga...