Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK). Objektivi parësor i Bankës Qendrore është të nxisë dhe të mbajë një sistem financiar stabil, duke përfshirë një sistem të sigurt, të qëndrueshëm dhe efikas të pagesave.