Komuna e Gjakovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

28/11/2022
Punë
Komuna Gjakovë Gjakovë
RN00010284 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 25/10/2022 Afati për aplikim: 25/11/2022 - 05/12/2022 Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore duke u bazuar në nenin 67, 68 dhe 69 paragrafi 2 te  Ligjit numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenin 5 paragrafi c të Ligjit numër 03/L-068 mbi  Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Udhëzimin Administrativ (MASHTI) numër  05/2021 dhe 01/2022 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm,  Udhëzimin Administrativ (MASHT) numër 05/2015 Normativi për Mësimdhënësit e Arsimit  Profesional, si dhe nenin 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës së Gjakovës, shpall:  KONKURS PËR PRANIM  Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar   Emri i...