Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

28/11/2022
Punë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë
RN00010293 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 27/10/2022 Afati për aplikim: 26/11/2022 - 10/12/2022 Bazuar në Ligjin e Punës, Nr. 03/L-212, në Nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës Nr.06/L-114, Ligjin për Institucionet e Kulturës, Ligjin Nr. 04/L-164, për Ansamblin Kombëtar të Këngëve dhe Valleve "Shota" dhe për Ansamblet Tjera, Statutin e AKKV "Shota" dhe Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit rishpall :  KONKURS  Titulli i punës: Drejtor Institucioni: Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve "Shota" Kategoria funksionale / Koeficienti : 10 Numri i referencës: Kodi: I përgjigjet: Këshillit Drejtues të Ansamblit Kombëtar...