Institucioni i Avokatit të Popullit

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, përcakton në Kapitullin e XII të saj, rolin dhe kompetencat e Avokatit të Popullit në Kosovë, si dhe, më tej, Ligji Nr.05/L-019 për Avokatin e Popullit, i cili rregullon organizimin dhe funksionimin i Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP), përgjegjësitë dhe mënyrën e punës së IAP-së, si dhe rregullon procedurat për parashtrimin e ankesave dhe hetimin e tyre.