Këshilli i Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (KPMSHCK)

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (Këshilli) është i  prezantuar në aktin më të lartë Juridik të Republikës së Kosovës, konkretisht me nenin 101.2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili përcakton: "Një Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil, siguron respektimin e rregullave dhe parimeve, që rregullojnë shërbimin civil dhe i cili pasqyron diversitetin e popullit të Republikës së Kosovës."

23/11/2022
Punë
Këshilli i Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (KPMSHCK) Prishtinë
RN00010333 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 02/11/2022 Afati për aplikim: 23/11/2022 - 30/11/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003558 | RN00009835 | Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional | Profesional 1 | 8 | Këshilli i Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës / Divizioni për Mbështetje Profsionale / Prishtinë    Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani më poshtë.