Komuna e Vushtrrisë ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

26/01/2023
Punë
Komuna Vushtrri Vushtrri
RN00010680 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 27/12/2022 Afati për aplikim: 26/01/2023 - 09/02/2023 Nё bazë tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, neni 67, 68 dhe 69, Ligjit për Arsimin në  Komuna të Republikës së Kosovës Nr.03/L-068, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën  e Kosovës Nr.04/L-032, nё bazë tё Udhëzimit Administrativ (MASHTI) nr.05/2021 për Normativin  mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ  07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Vushtrrisë,  shpall:  K O N K U R S   Për plotësimin e vendit të lirë të punës, me kohë të caktuar  Institucioni: Komuna e Vushtrrisë;  Drejtoria: Drejtoria e...
26/01/2023
Punë
Komuna Vushtrri Vushtrri
RN00010679 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 27/12/2022 Afati për aplikim: 26/01/2023 - 09/02/2023 Nё bazë tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, neni 67, 68 dhe 69, Ligjit për Arsimin në  Komuna të Republikës së Kosovës Nr.03/L-068, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën  e Kosovës Nr.04/L-032, nё bazë tё Udhëzimit Administrativ (MASHTI) nr.05/2021 për Normativin  mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ  07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Vushtrrisë,  rishpall:  K O N K U R S  Për plotësimin e vendit të lirë të punës  Institucioni: Komuna e Vushtrrisë;  Drejtoria: Drejtoria e Arsimit;  Titulli i vendit...