Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI)

23/11/2022
Bursa
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Kosovë
Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në mbështetje nenit 8 të Rregullores (QRK) - nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive e datës 30.03.2021, shtojcës 1 paragrafi 7 dhe pikës 4.2 të Vendimit me Nr. 13-19 të Qeverisë së Republikës së Kosovës të datës 14.07.2021 dhe vendimit nr. 14/106 të datës 09.11.2022, hap këtë:  THIRRJE  Për mbështetje financiare të studenteve në fushat e Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës (apo STEM) të arsimit të lartë në Kosovë   Thirrja synon ta mbështesë shkollimin e studenteve që studiojnë në institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë në programet e Shkencës,...