Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI)

20/09/2022
Bursa
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Kosovë
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit shpall: KONKURS Për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme të larta për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian për vitin shkollor 2022/2023 1. Kushtet e përgjithshme për ndarjen e bursave: Bursat ndahen për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të regjistruar në klasën e 10-të, 11-të, 12-të,  të arsimit të mesëm të lartë, gjimnaze dhe shkolla profesionale në Republikën e Kosovës, për vitin shkollor 2022/2023. 2. Qëllimi i projektit të bursave: Qëllimi i projektit për ndarjen e bursave është ofrimi i mbështetjes financiare për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe...
19/09/2022
Bursa
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Kosovë
Departamenti i Arsimit të Lartë , Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Këshilli Shkencor i MASHTI-t në vazhdën  e aktiviteteve  të  tyre,  bazuar në dispozitat e Ligjit për Veprimtari Kërkimore-Shkencore nr. 04/L-135, bazuar në planin e veprimit të Programit Kombëtar të Shkencës në lidhje me përkrahjen e studimeve  të doktoraturës në 500 universitetet më të mira në botë, shpall: T H I R R J E Për mbështetje financiare për doktoraturë   Me të cilin ftohen studentët kosovarë që ndjekin studimet e doktoraturës në 500 universitetet më të mira në botë që të konkurrojnë për përfitimin e mbështetjes financiare për doktoraturë  në vlerë vjetore prej 8,500 euro. Konkursi...
28/03/2022
Grante
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Kosovë
Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës, Këshilli Shkencor i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në mbështetje të Ligjit nr. 04/L-135 për Veprimtari Kërkimore Shkencore dt. 28 mars 2013 (Gazeta zyrtare nr. 11/02 maj 2013) dhe Udhëzimit administrativ nr. 01/2017, dt. 30.01.2017 për mbështetjen financiare për aplikim të fondeve nga  MASHTI për botime dhe publikime shkencore në revista me faktor ndikimi, shpall: KONKURS (Për financimin e botimeve dhe publikimeve shkencore   në revista me faktor ndikimi    për vitin 2022) MASHTI/ DALSh,  mbulon shpenzimet e publikimeve për revista shkencore të indeksuara në Web of Science dhe Scoopus me faktorë ndikimi pozitiv të autorëve të cilët punën e tyre kërkimore e realizojnë në institucionet kërkimore-shkencore të...