Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Kosovës harton dhe zbaton politikat e përgjithshme shtetërore të mbrojtjes në nivelin strategjik, si dhe ushtron funksionet e kompetencat e saj, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi.
 
Ministria e Mbrojtjes ofron mundësi të barabarta të konkurrimit dhe mirëpret aplikacionet nga të  gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet.
14/11/2022
Punë
Ministria e Mbrojtjes Prishtinë
RN00010367 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/11/2022 Afati për aplikim: 14/11/2022 - 28/11/2022 Mekanik (4)  0291, 0292, 0293, 0294 - Prishtine RN00010368 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/11/2022 Afati për aplikim: 14/11/2022 - 28/11/2022 Mekanik (3) 0296, 0297, 0298 - Prishtine RN00010369 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/11/2022 Afati për aplikim: 14/11/2022 - 28/11/2022 Mekanik (3) 0299,0300,0302 - Prishtine RN00010371 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/11/2022 Afati për aplikim: 14/11/2022 - 28/11/2022 Automekanik   RN00010372 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/11/2022 Afati për aplikim: 14/11/2022 - 28/11/2022 Mekanik 0464 RN00010373 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/11/2022 Afati për aplikim: 14/11/2022 - 28/11/2022 Teknik në Ekipin Mobil A në Skuadrën...