Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Këshilli Gjyqësor i Kosovës - KGJK - (Kosovo Judicial Council) është organ mbikëqyrës i cili synon të sigurojë pavarësinë dhe paanshmërinë e sistemit gjyqësor dhe administrimin e drejtësisë në Republikën e Kosovës.