Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Këshilli Gjyqësor i Kosovës - KGJK - (Kosovo Judicial Council) është organ mbikëqyrës i cili synon të sigurojë pavarësinë dhe paanshmërinë e sistemit gjyqësor dhe administrimin e drejtësisë në Republikën e Kosovës.

23/09/2022
Praktikë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës Prishtinë
Në baze të nenit 3 të Rregullores nr.08/2017 , për praktikantë vullnetarë (pa pagesë) për kohë të  caktuar, në kohëzgjatje prej një viti, Gjykata Themelore e Prishtinës shpall :  K O N K U R S  Nr. 02/2022  Titulli i vendit të punës: Praktikant/ë vullnetar/e 40 (katërdhjetë) pozita Nëpunësi mbikëqyrës: Administratori i Gjykatës Kohëzgjatja e emërimit: me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej një viti (pa pagesë) Vendi: Gjykata Themelore Prishtinë  Përshkrimi i detyrave të punës:  Detyra e praktikantit: Ndihmon zyrën e administratës në organizimin dhe ruajtjen e lëndëve, si dhe  menaxhimin e tyre në përgjithësi.  Detyrat kryesore: Vepron në mbikëqyrjen e...