Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Këshilli Gjyqësor i Kosovës - KGJK - (Kosovo Judicial Council) është organ mbikëqyrës i cili synon të sigurojë pavarësinë dhe paanshmërinë e sistemit gjyqësor dhe administrimin e drejtësisë në Republikën e Kosovës.

25/01/2023
Praktikë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës Prishtinë
Në baze te Rregullores nr.08/2017 , për praktikantë vullnetarë(pa pagesë) për kohë të caktuar,  në kohëzgjatje prej një viti:  Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpall :  K O N K U R S  Nr. 01/2023  Titulli i vendit të punës: Praktikant/ë vullnetar/e 15(pesëmbëdhjete) pozita  Nëpunësi mbikëqyrës: Administratori i Gjykatës  Kohëzgjatja e emërimit: me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej një viti(pa pagesë)  Vendi: Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme në Prishtinë  Përshkrimi i detyrave të punës:  Detyra e praktikantit: Ndihmon zyrën e administratës në organizimin dhe ruajtjen e lëndëve, si  dhe menaxhimin e tyre në përgjithësi.  Detyrat kryesore:...
17/01/2023
Praktikë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës Gjilan
REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO  GJYKATA THEMELORE E GJILANIT OSNOVNI SUD GNJILANE – BASIC COURT OF GJILAN  Në bazë të Nenit 4 të Rregullores për Procedurën e Rekrutimit të Praktikantëve në  Gjykatën Themelore në Gjilan –Degët e saj , për praktikant vullnetarë (pa Pagesë),  për kohë të caktuar, në kohëzgjatje prej një viti:  K O N K U R S  Nr.1/2023  Për praktikantë vullnetarë:  Gjykata Themelore Gjilan--------------35 praktikantë Dega në Kamenicë________________10 praktikantë Dega në Viti_____________________10 praktikantë Dega Novobërdë-_______________ 5 praktikantë  Përshkrimi i detyrave të punës  Titulli i pozitës: Praktikantë ...
16/01/2023
Punë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës Kosovë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, bazuar në nenin 39 paragrafin 3 Ligji Nr. 06/L - 054 Për Gjykatat, neni 6  paragrafi 1 dhe 2 të Rregullores nr. 03/2022 për Proceduren e Certifikimit, Emërimit, Kushtet, të Drejtat,  Detyrimet dhe Shpërblimin e Ekspertëve Gjyqësor dhe Vendimit KGJK-së nr. 497/2022 të datës: 27  dhjetor 2022, shpall:  KONKURS PUBLIK PËR ÇERTIFIKIMIN DHE EMËRIMIN E  EKSPERTËVE  PARIMET E PËRGJITHSHME:  Eksperti gjyqësor ushtron detyrat e tij në pajtim me rregullat dhe parimet e përgjithshme,  përfshirë parimin e Iigjshmërisë, pavarësisë, paanshmërisë, konfidencialitetit dhe  profesionalizimit; Eksperti gjyqësor zbaton udhëzimet sipas standardeve aktuale të shkencës, teknologjisë, pervojës  dhe kujdesit të duhur;...