Agjencia për Barazi Gjinore

Agjencia për Barazi Gjinore ka mandat të hartojë, të zbatojë, të propozojë, të koordinojë të monitorojë politika publike vendore dhe ndërkombëtare për barazinë gjinore.