Universiteti i Prishtinës

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” është një ndër institucionet e para publike të arsimit të lartë në rajon që ka ndërmarrë një process të tërësishëm reformash në përputhje me Procesin e Bolonjës. Implementimi i sistemit të ECTS-ve ka filluar në vitin akademik 2001/2002 dhe perveç tjerash, në çdo njësi akademike është zgjedhur nga një Koordinator për ECTS, të udhëhequr nga Koordinatori Institucional. Koordinatorët kanë ndjekur trajnime të ndryshme në vend dhe jashtë vendit dhe kanë shkëmbyer e vazhdojnë t’i shkëmbejnë përvojat e tyne me ekspertë të shquar evropianë lidhur me implementimin e Procesit të Bolonjës në Universitetin e Prishtinës.