Democracy Plus

Demokraci Plus (D+) është organizatë e pavarur dhe jofitimprurëse e themeluar në mars të vitit 2016. D+ është e përkushtuar për krijimin e një shoqërie demokratike përmes rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në procese politike, rritjes së llogaridhënies dhe ndikimi në proceset e vendimmarrjes. 

---

Democracy Plus is an equal opportunity employer, committed to workplace diversity and takes affirmative action to support the employment of women and non-majority community members.

01/06/2023
Tendera
Democracy Plus Kosovo
FURNIZIM ME MOTOKULTIVATORË ME RIMORKIO Demokraci Plus (D+) është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse, e themeluar nga një grup aktivistësh të cilët besojnë fuqishëm në vlerat demokratike dhe në një Kosovë demokratike. Qëllimi kryesor i organizatës sonë është të mbështesë vlerat dhe praktikat demokratike në fushën e qeverisjes së mirë, sundimit të ligjit, zgjedhjeve dhe partive politike, çështjeve sociale dhe të drejtave të njeriut.   D+ po zbaton Aktivitetin e USAID-it Riciklimi ka rëndësi – Graçanicë që synon të rrisë kohezionin socio-ekonomik në mes të komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian që angazhohen në grumbullimin joformal të mbeturinave, të sektorit privat, të të rinjve dhe të...