Komuna e Pejës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

19/01/2023
Punë
Komuna Pejë Pejë
RN00010693 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 29/12/2022 Afati për aplikim: 19/01/2023 - 31/01/2023 Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0004128 | RN00010450 | Zyrtar për Gjendje Civile 1 | Profesional 3 | 6 | Komuna Pejë / Drejtoria për Administratë / 3   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.
19/01/2023
Punë
Komuna Pejë Pejë
RN00010692 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 29/12/2022 Afati për aplikim: 19/01/2023 - 31/01/2023 Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0004052 | RN00010364 | Zyrtar për Shërbime Sociale 1 | Profesional 3 | 7 | Komuna Pejë / Qendra për punë sociale / 2   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.
19/01/2023
Punë
Komuna Pejë Pejë
RN00010691 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 29/12/2022 Afati për aplikim: 19/01/2023 - 31/01/2023 Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0004062 | RN00010375 | Zyrtar për Mirëqenie Sociale 1 | Profesional 3 | 7 | Komuna Pejë | Qendra për punë sociale / Komuna e Pejës | 2 |    Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.