Komuna e Podujevës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

25/01/2023
Punë
Komuna Podujevë Podujevë
RN00010716 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 10/01/2023 Afati për aplikim: 25/01/2023 - 01/02/2023 Bazuar në Nenet 79, 80 dhe 81 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, Nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës dhe Rregulloren (Qrk) Nr. 05/2022 për Procedurat  Konkurruese dhe Pranimi për Nëpunësit Administrativ dhe Mbështetës, Komuna e  Podujevës shpall:  KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS   I. Drejtoria për Administratë  POZITA : Roje Objekti (1(një) pozitë) KOEFICIENTI: 5 LLOJI I POZITËS : I karrierës, (Periudhë provuese 6 muaj)  ORARI I PUNËS : 40 orë në javë MBIKËQYRËSI : Drejtori i Drejtorisë  Përshkrimi i detyrave të punës :  Gjatë orarit të...
19/01/2023
Punë
Komuna Podujevë Podujevë
RN00010651 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 20/12/2022 Afati për aplikim: 19/01/2023 - 02/02/2023 Mësimdhënës/e (6)   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.