IPKO Telecommunications LLC is recognized as one of the fastest growing telecommunications companies in Europe. Established in 1999, IPKO has grown from being the first Kosova-wide Internet provider to becoming a modern enterprise offering full range of integrated services as well as content, in mobile communications, fixed telephony, digital cable television, Internet services as well as media.

03/10/2022
Punë
IPKO Prishtinë
Udhëheqës/e i/e Njësisë për Shitje me Shumicë i raporton Drejtorit të Departamentit të Marketingut  dhe do t’i ketë këto përgjegjësi: Menaxhon tërë biznesin e shitjes me shumicë nga planifikimi strategjik deri te aktivitetet me qëllim që të siguroj arritjen e targeteve të hyrave dhe të kostove nga shitja me shumicë. Menaxhon të hyrat dhe marzhën bruto të biznesit të shitjes me shumicë si dhe të gjitha angazhimet me partnerët e jashtëm ndërkombëtar. Drejton dhe negocion marrëveshjet komerciale të shitjes me shumicë për roaming me partner të brendshëm/jashtëm dhe siguron menaxhim efektiv të tarifave të roaming-ut dhe korrigjimin e normave efektive në mënyrë të vazhdueshme. Drejton dhe menaxhon modelet komerciale për mbështetje...