Policia e Kosovës është policia kombëtare e agjensisë së zbatimit të ligjit të Kosovës.

13/09/2022
Punë
Policia e Kosovës Prishtinë
RN00009935 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 13/09/2022 Afati për aplikim: 13/10/2022 - 27/10/2022   Bazuar në nenin 79, 80 dhe nenit 81 paragrafi 1, të Ligji nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë nenin  8 të Ligjit Nr.03/L-212 i Punës, Policia e Kosovës shpall:  KONKURSIN  Referenca: 07/1-01SAP-R /591/2022  Për plotësimin e vendeve të punës  1. Titulli i vendit të punës: Autolimar- Një (1) vend i lirë pune  Vendi i punës: Drejtoria e Logjistikes/Flota Operative Koeficienti: 6 Kohëzgjatja e emërimit: Në afat të pacaktuar Orari i punës: i plotë  Detyrat dhe përgjegjësitë: Përgjegjës për riparimin të automjeteve të aksidentuara të PK-së konform planifikimit  dhe kërkesave për të siguruar që të gjitha...