Prishtina gjendet në pjesën veriperëndimore dhe shtrihet buzë rrafshnaltës së plleshme rrëzë maleve të argjendta. Ashtu si dikur Ulpiana, ka pozitë të përshtatshme gjeografike, pasi gjendet në kryqëzimet parësore kontinentale.

15/09/2022
Punë
Komuna Prishtinë Prishtinë
Në bazë të nenit 16,17 dhe 21 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike nr. 03/L-087 (GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS /PRISHTINË: VITI III/ Nr.31/15 QERSHOR 2008), dhe plotësim ndryshimeve përkatëse ine Ligjit nr. 04/L-111 dhe nr.05/L-009, në bazë të Statutit të Ndërmarrjes nr.498 i datës 24.08.2022 me normat tjera pozitive relevante, Bordi i përkohshëm i Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike Lokale”Prishtina Parking" Sh.a , Prishtinë, me datën : 08.09.2022, shpall këtë:  KONKURS  Pozita: Kryeshef Ekzekutiv të NPL "Prishtina Parking" Sh.a, Prishtinë I përgjigjet: Bordit të Drejtorëve të NPL ”Prishtina Parking” Sh.a , Prishtinë Mandati: Kryeshefi Ekzekutiv zgjedhet nga Bordi i Drejtorëve për mandatin prej 3 (tri) viteve. Orari i punës: I plotë...