Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) OSHP është organ i pavarur administrativ. OSHP-ja është autoritet publik dhe organizatë buxhetore dhe i nenshtrohet Ligjit për Administratë. OSHP-ja është përgjegjëse për kryerjen e funksioneve që i janë caktuar sipas ligjit për Prokurim publik në Kosovë dhe Ligjit për Procedurën për dhënien e koncesioneve lidhur me trajtimin e ankesave në relacion me këto ligje.