Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK)

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) është institucion i pavarur në ushtrimin e funksioneve të veta me qëllim të sigurimit që Prokurori i Shtetit të jetë i pavarur, profesional dhe i paanshëm dhe pasqyron natyrën shumetnike të Republikës së Kosovës përfshirë dhe parimet e pranuara ndërkombëtare të barazisë gjinore. 

Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. “Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale siç specifikohet në nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.” 

28/09/2022
Punë
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) Kosovë
Në bazë të nenit 31 të Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, në bazë të  Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr.  02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, në bazë të Aktgjykimit  nr. Ref AGJ.1583/20 të datës 09 Korrik 2020 si dhe Vendimit të Këshillit Prokurorial të  Kosovës KPK/Nr. 307/2022 të datës 15 shkurt 2022, Sekretariati i Këshillit Prokurorial të  Kosovës, shpall këtë:   K O N K U R S  I. Bashkëpunëtor Profesional, pesëmbëdhjetë (15) vende pune   Prokuroria Themelore Prishtinë, dy (2) pozita Prokuroria Themelore Prizren, pesë (5) pozita Prokuroria Themelore Pejë, tri (3) pozita...
23/09/2022
Punë
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) Kosovë
Në bazë të nenit 31 të Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, në bazë të Ligjit  Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr. 02/2010 për  Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, në bazë të Aktgjykimit nr. Ref  AGJ.1583/20 të datës 09 Korrik 2020 si dhe Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës  KPK/Nr. 307/2022 të datës 15 Shkurt 2022, Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, shpall  këtë:  K O N K U R S  I. Mbrojtës të Viktimave, tre (3) vende pune  Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave Prishtinë, një (1) pozitë Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave Mitrovicë, një (1) pozitë Zyra për...