Agjencia Kosovare e Privatizimit

Agjencia Kosovare e Privatizimit është organ i pavarur publik i themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me ligjin Nr. 04/L-034.