Agjencia Kosovare e Privatizimit

Agjencia Kosovare e Privatizimit është organ i pavarur publik i themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me ligjin Nr. 04/L-034.

26/01/2023
Punë
Agjencia Kosovare e Privatizimit Brezovicë
Bazuar në Ligjin e AKP-së Nr.04/L-034 si dhe Nenet 8 dhe 10 të Ligjit të Punës Nr. 03/L – 212,Agjencia Kosovare e Privatizimit shpall konkurs për: Anëtarë të Bordit të përkohshëm të Ndërmarrjes Shoqërore Inex Sharr Planina Brezovicë (5 Pozita) / nr. i referencës 01/2023   Personat që përzgjidhen për Anëtarë të Bordit të përkohshëm të NSH “Inex Sharr Planina” në Brezovicë ndër të tjera duhet të ketë: Diplomë të nivelit universitar në ekonomi, financa, administrim biznesi, menaxhim, juridik apo përgatitje tjetër përkatëse. Diploma post diplomike e nivelit master është përparësi; Të paktën 5 vite përvojë punë përkatëse profesionale në sektorin privat apo publik...
26/01/2023
Punë
Agjencia Kosovare e Privatizimit Kosovë
Në bazë të nenit 3, paragrafi 2 të Rregullores nr. 06/2020 angazhimin e Ofruesve të Shërbimeve (OSH) në procesin e likuidimit të Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH), Autoriteti i Likuidimit shpallë këtë: Konkurs për Ofrues të Shërbimeve Titulli i pozitës së punës Ofrues i Shërbimeve / Arkiv Kohëzgjatja e emërimit 6 mujor me mundësi vazhdimi Paga (bruto) përfshirë kontributet e punëdhënësit: 450.00 Euro. Nr. i kërkuar  : 8 (tetë), OSH për ZR të Prishtinës; 3 (tre), OSH për ZR të Mitrovicës; 9 (nëntë), OSH për ZR të Gjilanit; 5 (pesë), OSH për ZR të Pejës;    8 (tetë), OSH për ZR të Prizrenit. Data e njoftimit 26/01/2023 Afati...