Agjencia për Informim dhe Privatësi

Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP) është agjenci e pavarur, përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit Nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike dhe Ligjit Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me qëllim që të mbrohen të drejtat dhe liritë themelore të personave fzikë, në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, si dhe garantimin e qasjes në dokumente publike.

29/09/2022
Punë
Agjencia për Informim dhe Privatësi Prishtinë
RN00009911 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 13/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0002805 | RN00009054 | Zyrtar i lartë për inspektim | Profesional 1 | koef.8 | Agjencia për Informim dhe Privatësi   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
29/09/2022
Punë
Agjencia për Informim dhe Privatësi Prishtinë
RN00009910 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 13/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0002804 | RN00009053 | Zyrtar inspektimi | Profesional 2 | 7 | Agjencia për Informim dhe Privatësi   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.