Ministria e Drejtësisë

29/11/2022
Punë
Ministria e Drejtësisë Kosovë
RN00010312 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 28/10/2022 Afati për aplikim: 29/11/2022 - 13/12/2022 Duke u bazuar në nenin 36 paragraf 1 dhe 2 si dhe nenin 12 paragraf 1 nën paragraf 1.10 të Ligjit Nr. 8/L-131 për Shërbimin Korrektues të Kosovës, nenit 4 paragrafi 2 nën paragrafi 2.1, neni 8 të Ligjit nr. 06/L 114 për Zyrtarët Publikë si dhe nenin 6 paragraf 1 dhe 2 nën paragraf 2.1 të Ligjit Nr. 05/L-020 Për Barazi Gjinore, vendimit të Drejtorit të Pergjitshem nr. 1104 datë 27.10.2022, Shërbimi Korrektues i Kosovës, shpall:  KONKURS  Pozita: Kadet për Zyrtare Korrektues-FEMRA, 50 (pesëdhjetë) vend pune Për: Qendrën e Paraburgimit (Institucioni Korrektues për Femra) në Lipjan 15 pozita - Referenca: MD/SHKK/ 020/28.10.2022; Për: Qendrën Korrektuese në Lipjan 08 pozita - Referenca: MD/SHKK/...