Ministria e Drejtësisë

19/09/2022
Punë
Ministria e Drejtësisë Kosovë
Prishtinë, 19/09/2022 - Në bazë të nenit 328 paragrafi 1,2 dhe 3 të Ligjit Nr. 04/L-139 për Procedurën Përmbarimore, Ministria e Drejtësisë, shpall: KONKURS PËR EMËRIMIN E PËRMBARUESVE PRIVAT PËR TERRITORIN E GJYKATAVE THEMELORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS Të drejtë  konkurimi për emërimin e përmbaruesit privat ka kandidati/ja që i plotëson kushtet ligjore si vijon: të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; të ketë zotësi të plotë për të vepruar, dhe duhet të jetë i aftë në aspektin shëndetësor; të jetë jurist i diplomuar në fakultetin juridik, apo të ndonjë fakulteti juridik të ndonjë vendi tjetër, pas nostrifikimit të diplomës në Republikën e Kosovës; të ketë të...